ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ


omada-krousis-kapa-anasfalistoi-logo

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του Συντάγματος, Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Ενώ σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο, Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

Εκ των ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα, ότι πηγή της δικαστικής εξουσίας είναι ο Ελληνικός Λαός, και για το λόγο αυτό κατά την απονομή της δικαιοσύνης, γίνεται επίκληση της πηγής της, «Στο όνομα του Ελληνικού Λαού». Σύμφωνα με το άρθρο 93 του Συντάγματος, «Οι συνεδριάσεις κάθε δικαστηρίου είναι δημόσιες και κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και να απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση. Ο δημόσιος χαρακτήρας των δικαστικών συνεδριάσεων, είναι υποχρεωτικός ώστε να λαμβάνει την έγκριση των εντολοδόχων τους και η εγκυρότητα των δικαστικών αποφάσεων τεκμαίρεται από το γεγονός ότι αυτές απαγγέλλονται δημόσια, στο όνομα του ελληνικού λαού, εκφράζοντας το «κοινό περί δικαίου αίσθημα».

Όταν το κοινό περί δικαίου αίσθημα δεν έχει εκφρασθεί, με αποτέλεσμα να αποδοκιμάζεται μαζικά από τον εντολοδόχο λαό μία δικαστική απόφαση, ο δικαστής κωλύεται να δηλώσει ότι η απόφαση εκδίδεται «στο όνομα του ελληνικού λαού», με αποτέλεσμα η απόφαση να είναι κατά νόμον και ουσία άκυρη.

Διότι βασική νομική προϋπόθεση εγκυρότητας μιας δικαστικής απόφασης, είναι η εκπλήρωση της Συνταγματικής απαίτησης, η απόφαση αυτή να απαγγέλλεται δημόσια, στο όνομα του κυρίαρχου ελληνικού λαού, από τον οποίον ζητείται η συναίνεση. Η αίτηση συναίνεσης είναι επί της ουσίας μια αίτηση επικύρωσης του δικαιώματος του δικαστή να επικαλεστεί το όνομα του Ελληνικού Λαού κατά την απαγγελία μιας απόφασης, ώστε να αποκτήσει η απόφαση εγκυρότητα. Η επίκληση ενός ονόματος υπό την έννοια της αίτησης αδείας επικύρωσης μιας πράξης, τεκμηριώνει το γεγονός ότι δίχως τη συναίνεση αυτού η πράξη παραμένει άκυρη, τυπικά και ουσιαστικά και για το λόγο αυτόν πρέπει να αναιρεθεί.

Επειδή, παρευρισκόμαστε στην αίθουσα του παρόντος δικαστηρίου ως εκφραστές του Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού, παρέχοντας την κατά νόμον αναγκαία προϋπόθεση νομιμοποίησης της παρούσας συνεδρίασης, καθώς εμείς της προσφέρουμε τον χαρακτήρα της «δημόσιας συνεδρίασης» που προϋποθέτει ο νόμος ώστε οι αποφάσεις της να είναι έγκυρες.

Επειδή, το θέμα της παρούσας συνεδρίασης είναι η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός της περιουσίας ενός μέλους του Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις τράπεζες ή το δημόσιο

Επειδή οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες προς τις τράπεζες και το δημόσιο αποτελούν πλέον την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού, δίχως δική του υπαιτιότητα

Επειδή, η εξουσία του παρόντος δικαστηρίου να κατασχέσει και εκπλειστηριάσει την περιουσία μέλους του Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού, δεν πηγάζει από το Λαό ούτε υπάρχει υπέρ αυτού και του Ελληνικού Έθνους αλλά υπέρ ξένων τραπεζικών συμφερόντων,

Επειδή, κρίνουμε ότι το παρόν δικαστήριο υποτιμά την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, που σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου.

Επειδή εκ του θέματος της συνεδρίασης και της κοινής πείρας προκύπτει ότι στην παρούσα συνεδρίαση, κατά κατάλυση του Συντάγματος, επιδιώκεται η προστασία των τραπεζών εις βάρος της προστασίας της αξίας του ανθρώπου κι ευρύτερα της αξίας του Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού και του Έθνους

Δεν συναινούμε, στην επίκληση του ονόματός μας, ήτοι του ονόματος του Ελληνικού Λαού προς νομιμοποίηση της δικαστικής απόφασης, με αποτέλεσμα να κωλύεται εκ του νόμου ο δικαστής στην έκδοση απόφασης, και η όποια απόφαση να είναι κατά νόμον και ουσία άκυρη διότι:

Δεν τεκμαίρεται ότι εκφράζει το κοινό περί δικαίου αίσθημα,Δεν μπορεί να εκδοθεί στο όνομα του Ελληνικού Λαού

Δεν πηγάζει από το Λαό και δεν υπάρχει υπέρ αυτού και του Έθνους όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Επειδή, βάσει του άρθρου 93 του Συντάγματος, Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα,

Ζητούμε από το δικαστήριό σας,

Να μην εφαρμόσει νόμους που οδηγούν σε παραβίαση θεμελιωδών αρχών και θεσμών του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, υποσκάπτοντας το θεμέλιο αυτού που είναι η Λαϊκή Κυριαρχία.

Να λάβει υπ’ όψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του Συντάγματος, Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο της Λαϊκής Κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία και ότι η τήρηση του Συντάγματος που επιχειρεί το παρόν δικαστήριο να παραβιάσει, επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ και  ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία.

Να λάβει υπ’ όψη ότι, σε περίπτωση που επιχειρηθεί σφετερισμός με οποιονδήποτε τρόπο της Λαϊκής Κυριαρχίας, δικαιούμαστε να υποχρεούμαστε να αντισταθούμε με κάθε μέσο, βάσει θεμελιώδους Συνταγματικής υποχρέωσης, που υπερισχύει νομικά έναντι κάθε άλλης υποχρέωσης, όπως της υποχρέωσης να υπακούσουμε στα όργανα της τάξης και στους περιορισμούς του ποινικού κώδικα.

Να λάβει υπ’ όψη ότι, σε περίπτωση σφετερισμού της Λαϊκής Κυριαρχίας, δια της έκδοσης δικαστικών αποφάσεων που δεν εκφράζουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα, που κατά συνέπεια καταχρηστικώς επικαλούνται το όνομα του Ελληνικού Λαού, επιχειρείται η κατάλυση θεμελιωδών αρχών και θεσμών του Πολιτεύματος, όπως ορίζονται δια του άρθρου 134 Α του Π.Κ., καθώς και η κατάλυση του Συντάγματος με τη βία, με αποτέλεσμα η ενεργοποίηση του θεμελιώδους δικαιώματος και της θεμελιώδους Συνταγματικής υποχρέωσης αντίστασης με κάθε μέσο, να καθίσταται απολύτως νόμιμη και αναπότρεπτη.

Να λάβει υπόψη ότι, η καταστολή με οιονδήποτε τρόπο πράξεων που απορρέουν από την ενεργοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απορρέουν από το άρθρο 120 παρ. 4 του Συντάγματος, είναι εκ του νόμου αδύνατη, καθώς δεν υπάρχει νόμος που περιορίζει ειδικά τον τρόπο άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων, ούτε των μέσων αντίστασης.

Να λάβει υπ’ όψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Π.Κ., «Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο, που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ότι κάθε διάταξη του Π.Κ., είναι τυπικά ανίσχυρη έναντι της ισχύος της διάταξης 120 παρ. 4 του Θεμελιώδους Νόμου του Κράτους.

Για τους λόγους αυτούς:

Κάθε επιχείρηση καταστολής ή τιμωρίας άσκησης του κατ’ άρθρον 120 παρ. 4 δικαιώματος αντίστασης με κάθε μέσο εκ του Κυρίαρχου Λαού, ενάντια στους καταχραστές του Συντάγματος, με στόχο την τήρηση αυτού και της έννομης τάξης, είναι εκ του νόμου παράνομη και ζητούμε να αποτραπεί.

Ζητούμε από το δικαστήριό σας να αναγνωριστεί, ότι το πολιτικό και νομικό καθεστώς, που κατέστησε την πλειοψηφία του Ελληνικού Λαού ληξιπρόθεσμους οφειλέτες του δημοσίου και των τραπεζών, δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, δεν συνιστά μορφή εξουσίας που πηγάζει από το Λαό, δεν υπάρχει υπέρ αυτού και του Έθνους, δεν ασκείται όπως ορίζει το Σύνταγμα, δεν σέβεται την προστασία της αξίας του ανθρώπου, δεν συνάδει προς την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας και κατά συνέπεια πρέπει να απενεργοποιηθεί η καταλυτική προς το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό Πολίτευμα δράση του.

Ζητούμε την έκδοση απόφασης απορριπτικής ως προς τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του παρόντος πλειστηριασμού, στο όνομα του Ελληνικού Λαού. Εναλλακτικά, ζητούμε τη λύση της συνεδρίασης, λόγω αδυναμίας χρήσης του ονόματος του Ελληνικού Λαού.

_____________________________________________

Αλκαιος Ιωαννης

52115_161241570567552_25900752_oΓια χρήση από τις ομάδες κρούσης όλης της χώρας, κατά των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών. Καταθέστε το σε κάθε δικαστήριο και αστυνομική αρχή, και έχετέ το μαζί σας σε κάθε δημόσια δικαστική συνεδρίαση. Είναι καιρός δικαστές και αστυνομικοί να μάθουν τον θεμελιώδη νόμο του κράτους και τις υποχρεώσεις τους.
Σήμερα κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να εκδίδουν δικαστικές αποφάσεις στο όνομα του Ελληνικού Λαού, εις βάρος του Ελληνικού Λαού, δίχως την παρουσία του Ελληνικού Λαού. Γελάστηκαν και θα το καταλάβουν σύντομα. Όλοι κάνουμε λάθη!.
Πριν τη διεξαγωγή μιας δίκης, ή και κατά τη διάρκεια αυτής, καταθέτουμε το παρακάτω κείμενο ως αίτημα πρόσθετης παρέμβασης. Το ίδιο κείμενο, μπορούμε να καταθέσουμε στον εισαγγελέα και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν νομιμοποιούνται να εμποδίσουν τη συμμετοχή του λαού στην δικαστική αίθουσα, ή τη σύλληψή του λόγω αυτής της συμμετοχής. Εξηγώντας επίσης τους λόγους για τους οποίους ο λαός δικαιούται νόμιμα να αποτρέψει την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης, αφού οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού. Ο λαός στην ουσία δικαιούται, να απαγορεύσει στο δικαστήριο να κάνει χρήση του ονόματός του, οπότε η όποια απόφαση καθίσταται νομικά άκυρη.

________________________

http://wp.me/p1QIo0-7g5

This entry was posted in ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s