ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ Κ.Α.Π.Α. ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ


ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε.», νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Διευθυντού του υποκαταστήματος Αγρινίου.

**************************************

Με βάση μεταξύ μας πανομοιότυπες συμβάσεις είμαστε πελάτες της εταιρίας σας. Στα πλαίσια των μεταξύ μας σχέσεων, η Εταιρία σας εξέδωσε  τους επισυναπτόμενους με την παρούσα λογαριασμούς «Ηλεκτρικού Ρεύματος, Δήμου και ΕΡΤ» των εκεί αναφερομένων περιόδων κατανάλωσης, που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν και ποσό για Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), που σύμφωνα με το νόμο 4021/11 είμαστε υπόχρεοι στην καταβολή του.

Σας καταθέτουμε συν/να:  α) φωτοτυπικά αντίγραφα των σχετικών λογαριασμού της ΔΕΗ β) και φωτοτυπικά αντίγραφα των νόμιμων αποδείξεων πληρωμής τους και σας ενημερώνουμε ότι με τις προσκομιζόμενες αποδείξεις πληρωμής έκαστος από εμάς πλήρωσε για το λογαριασμό της ΔΕΗ, που αντιστοιχεί στην αξία του ηλεκτρικού ρεύματος και στα  ποσά υπέρ του Δήμου – ΕΡΤ και ΟΧΙ στο έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

Θεωρούμε ως εκ τούτου ότι εξοφλήσαμε νόμιμα τους λογαριασμούς μας, επειδή βάσιμα κρίνουμε τον επιπλέον αυτό φόρο, παράνομο και αντισυνταγματικό για τους παρακάτω λόγους:

1.             ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΣ ΟΧΙ  «ΤΕΛΟΣ»

Ο προορισμός των εσόδων, που θα εισπραχθούν από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, εντοπίζεται στην εξυπηρέτηση δημοσιονομικών στόχων, μη άμεσα συναρτόμενων με την παροχή κάποιας ειδικής ωφελείας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, η οποία συνιστά αναντίρρητα φόρο επί της περιουσίας και όχι «τέλος».

2.     ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ  ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν πρέπει να αξιολογηθεί κατά τρόπο αυτόνομο, αλλά συνδυαστικώς και συνολικώς, ήτοι σε συνάρτηση με τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις της ακίνητης περιουσίας, που δημιουργούν υπέρμετρη φορολογική πίεση σε αυτή, απειλούσα την ιδία την ουσία της και καταλήγουσα, ουσιαστικώς, σε σταδιακή δήμευση αυτής. Κατά τον τρόπο δε αυτό, σημειώνεται παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α..

3.    Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΗ ΔΕΝ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟ

Η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίζεται ευθέως από τον Νόμο, αλλά κατά παραπομπή στη μέθοδο υπολογισμού, την οποία χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Η. και, κατ’ επέκταση, οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το Τ.Α.Π. με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 78§§1,4 .

4.    Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

Η βεβαίωση, όσο και η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, ρητώς χορηγείται στα ανωτέρω πρόσωπα το δικαίωμα, σε περίπτωση μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., να προβούν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά τον τρόπο, όμως, αυτό μια κατ’ εξοχήν έκφανση της δημοσίας εξουσίας και της κρατικής κυριαρχίας, όπως είναι η βεβαίωση και είσπραξη ενός φόρου επί του κεφαλαίου, ανατίθεται σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, που ουδόλως συνιστούν, ασφαλώς, όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, κατά πρόδηλη παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 26§2 και 1§3 του Συντάγματος, συνδυαστικώς ερμηνευομένων.

5.   ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επιβάλλεται αδιακρίτως σε όλους τους ιδιοκτήτες «δομημένων επιφανειών», χωρίς να συνεκτιμά περαιτέρω ουσιώδεις παράγοντες, που προσδιορίζουν την αληθινή φοροδοτική τους ικανότητα.  δεν

λαμβάνει καθ’ όλου υπ’ όψιν την παραγωγή ή όχι εισοδήματος από την ακίνητη αυτή ιδιοκτησία και, περαιτέρω, το ύψος του εισοδήματος αυτού.

6.    ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ

Επαπειλείται,  – χωρίς, μάλιστα, να προβλέπεται τούτο στον Κ.Ε.Δ.Ε., υπό τη μορφή αναγκαστικού μέτρου εισπράξεως – η διακοπή της παροχής ενός κοινωνικού αγαθού, προκειμένου να επιτευχθεί ο εξαναγκασμός του φορολογουμένου να συμμορφωθεί προς την υποχρέωση καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, με αποτέλεσμα να θίγεται ουσιωδώς ο ίδιος ο πυρήνας της διατάξεως του άρθρου 2§1 του Συντάγματος.

7.   ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Επιφέρεται συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση της Πολιτείας στον συμβατικό δεσμό μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών, που παρέχουν το ηλεκτρικό ρεύμα, και των αντισυμβαλλομένων τους ιδιωτών.

8.   ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. άνευ οποιασδήποτε συναρτήσεώς του είτε με το παραγόμενο εκ της ιδιοκτησίας αυτής εισόδημα είτε με το εν γένει αποκτώμενο εισόδημα του φορολογουμένου, συνιστά, κατ’ ουσίαν, θέσπιση τεκμηρίου. Έτσι, όμως, δεν προσβάλλεται μόνο η αρχή της φορολογικής ισότητας υπό την έννοια της απαιτήσεως φορολογήσεως με βάση την πραγματική φοροδοτική ικανότητα, αλλά και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας (άρθρο 20§1 Συντ. και άρθρο 6§1 Ε.Σ.Δ.Α.), λόγω της καθιερώσεως του αμάχητου αυτού τεκμηρίου.

Επειδή  θεωρούμε τον φόρο αυτό εντελώς άδικο και παράνομο.

Επειδή έχουμε πραγματική και αντικειμενική αδυναμία, δηλαδή σοβαρή οικονομική  δυσπραγία  εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και αδυνατούμε.

Επειδή άπαντες από εμάς, άλλοι εργαζόμενοι, άλλοι συνταξιούχοι, άλλοι αυτοαπασχολούμενοι, άλλοι άνεργοι, βιώνουμε την ίδια δραματική ανατροπή του οικογενειακού μας προγραμματισμού και δεν μπορούμε να καλύψουμε βασικές ανάγκες των οικογενειών μας λόγω των μειώσεων και περικοπών στους μισθούς και στις συντάξεις μας, των απολύσεων από την εργασία μας και της δραματικής πτώσης του τζίρου των επιχειρήσεών μας, η οποία επέφερε σε άλλους από εμάς διακοπή δραστηριότητας και άλλους μας έχει οδηγήσει προς την ίδια επιλογή 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΦΟΡΟ)

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Ότι έχουμε πλήρως και ολοσχερώς εξοφλήσει τα ποσά που αφορούν την κατανάλωση ρεύματος και τα υπέρ Δήμου και ΕΡΤ τέλη, 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να μην προβείτε σε διακοπή των ηλεκτροδοτήσεών μας μέχρι τουλάχιστον να αποφανθούν τα Ελληνικά Δικαστήρια για το συνταγματικό ή όχι του άνω Νόμου και της σχετικής Υπουργικής απόφασης και τέλος, 

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

1.         Σε περίπτωση που δεν δεχθείτε ως εξοφλημένους τους ως άνω λογαριασμούς και προχωρήσετε στη διακοπή της ηλεκτροδότησης των ιδιοκτησιών μας, επιφυλασσόμαστε ρητά να προσφύγουμε στα αρμόδια Δικαστήρια εναντίον κάθε υπευθύνου, θα ευθύνεστε δε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Ελληνικό Δημόσιο, διεκδικώντας αποζημίωση για την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής και αποθετικής ζημίας και περιουσιακής ή ηθικής μας βλάβης.

2.         Από τούδε και στο εξής, το ίδιο θα πράττουμε για όλους τους επόμενους λογαριασμούς που θα μας αποστέλλετε, χωρίς να επαναλαμβάνουμε την παρούσα εξώδικη διαδικασία, αφού από σήμερα επικαλούμαστε αυτήν και για όλους τους μελλοντικούς λογαριασμούς μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στη διεύθυνση του υποκαταστήματος Αγρινίου και νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) Α.Ε.», ή νομικού προσώπου ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αρ 30,  και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 31.01.2012

Οι δηλούντες

This entry was posted in ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΞΩΔΙΚΑ, Κ.Α.Π.Α., ΤΟΠΙΚΑ. Bookmark the permalink.

1 Response to ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ Κ.Α.Π.Α. ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ

  1. Παράθεμα: ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ | Κ.Α.Π.Α.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s