Οι –κατά Καλούδη- οδηγίες για όσους δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας!


Ανακοίνωση με την οποία υποδεικνύει το πως θα πρέπει να κινηθούν στο εξής όσοι αποφάσισαν να συνταχθούν με το κάλεσμα και δεν πλήρωσαν τέλη για το ΙΧ τους, εξέδωσε ο Γιώργος Καλούδης.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση», αφού υπογραμμίζει ότι 1.200 περίπου πολίτες της Κέρκυρας αποφάσισαν να καταθέσουν 1 ευρώ στο ΤΠΚΔ ως αντίτιμο για το τέλος κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους, λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου του νησιού, αναφέρει τα όσα από εδώ και πέρα θα πρέπει να κάνουν και το πως θα πρέπει να αντιδράσουν οι πολίτες αυτοί σε περίπτωση ελέγχου της Τροχαίας ή κλήση από τον Έφορο.

Οι οδηγίες Καλούδη

Α. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ’ ΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ
1.Το αποδεικτικό του εξώδικου προς τον Προϊστάμενο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που είναι πλήρης απόδειξη προσφοράς και κατάθεσης του 1 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας, το έχετε τοποθετημένο μαζί με το ασφαλιστήριο στην ειδική θήκη που έχει επικολληθεί εσωτερικά στο τζάμι σας ή το έχετε πάντα μαζί σας σε ένα συρτάρι. Πάντα να έχετε, για λόγους ασφαλείας και μένα αντίγραφο στο σπίτι σας, όπως κανονικά πρέπει να’ χετε, ως εφεδρικό μέτρο αυτοπροστασίας και για τα δίπλωμα οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο κλπ, για τη περίπτωση κλοπής κλπ.

2. Μαζί θα’ χετε και τις 2 διατάξεις του άρθρου 20.2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που σας επισυνάπτω, και οι οποίες ρητά ορίζουν ότι:
«Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.» και

«Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.

1. Οι διοικητικές αρχές πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.

2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερόμενου.

3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι κατ’ εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής».

Β. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

2. Εάν σας σταματήσει τροχονόμος και σας ζητήσει το σήμα θα του μιλήσετε ευγενικά, στον πληθυντικό και θα του δώσετε το εξώδικο πληρωμής 1 ευρώ, θα του πείτε ότι τόσο αξίζουν οι δρόμοι της Κέρκυρας, και θα του ζητήσετε να διαβάσει τους 8 λόγους που αναφέρουμε, και αποτελούν τεκμηρίωση της πληρωμής του 1 ευρώ.
3. Εάν σας πεί ότι θα «γράψει παράβαση», τότε θα του ζητήσετε να σας καλέσει εγγράφως με κληση προς ακρόαση, σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα που θα του δείξετε.
4. Εάν επιμείνει να σας δώσει κλήση, μιλώντας του πάντα ευγενικά και στον πληθυντικό, θα του ζητήσετε να γράψει πάνω στη κλήση την αιτιολογία του δηλ. γιατί απορρίπτει κάθε έναν από τους 8 νομικά και ουσιαστικά βάσιμους λόγους που αναφέρουμε. Θα σας εφοδιάσω και με μία σχετική επιστολή-αίτημα την οποία θα του επιδώσετε και θα σας υπογράψει ότι έλαβε γνώση του αιτήματος και του επιδόθηκε.
5. Εάν παρόλα αυτά επιμείνει και σας γράψει, θα του πείτε ευχαριστώ και θα μου φέρετε την επόμενη ημέρα τη κλήση για να προετοιμαστούμε για τη ποινική δίκη.

Γ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

6. Ο Οικονομικός Έφορος δεν έχει το δικαίωμα να βεβαιώσει κανένα ποσό των ληστρικών τελών κυκλοφορίας σε βεβαιωτικό κατάλογο οφειλής πριν μας καλέσει γραπτά σε γραπτές εξηγήσεις, δηλ. πριν μας καλέσει με γραπτή κλήση να του εξηγήσουμε τους λόγους που πληρώσαμε μόνον 1 ευρώ.
Εάν τυχόν προχωρήσει σε βεβαίωση χωρίς να μας καλέσει γραπτώς να απαντήσουμε με γραπτό υπόμνημα τότε θα έχει παρανομήσει, θα έχει διαπράξει τα ποινικά εγκλήματα της παράβασης καθήκοντος, της εκβίασης, της καταπίεσης (και ανάλογα με τη περίπτωση και άλλα) θα του υποβάλλουμε μήνυση και θα έχει θεμελιώσει και δικαίωμά μας για αποζημίωση για ηθική βλάβη (ενδεικτικά να ζητήσουμε αποζημίωση 10.000€ ο καθένας).
Σ.χ.τ. με τις υποχρεώσεις του Οικονομικού Έφορου και η ΠΟΛ 1093/2009 (ΝΟΜΟΣ 526221)

7. ΕΆΝ και όταν σας καλέσει γραπτά, με γραπτή κλήτευση να του εκθέσουμε τους λόγους πληρωμής του 1 ευρώ, τότε θα μου φέρετε αμέσως τη κλήση για να συντάξω το Υπόμνημα.
8. Ο Έφορος με βάση το Σύνταγμα και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας είναι υποχρεωμένος να εκδώσει αιτιολογημένη πράξη για έναν από τους 8 λόγους που αναφέρουμε, π.χ. για να προχωρήσει σε βεβαίωση πρέπει στη πράξη που θα εκδώσει να γράψει ότι οι δρόμοι της Κέρκυρας είναι καλοί, ότι το τέλος δεν είναι ανταποδοτικό, κλπ
Εάν γράψει κάτι τέτοιο θα έχει διαπράξει και πάλι παράβαση καθήκοντος κλπ. Και θα του κάνουμε μήνυση και για ψευδή βεβαίωση και θα ζητήσουμε και αποζημίωση.
Εάν ο Έφορος δεν γράψει στη πράξη του τίποτα και πάλι θα έχει διαπράξει παράβαση καθήκοντος, κ.λ.π και η πράξη του θα ακυρωθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια για έλλειψη αιτιολογίας, σύμφωνα με τη πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε κάθε περίπτωση μου φέρνετε αμέσως ότι έγγραφο σας δώσουν, για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.
Όπως για 5 συνεχόμενα χρόνια έχω και γραπτά δηλώσει, όλες τις ενέργειες, εάν χρειαστούν, τις καλύπτω νομικά σε Δικαστήρια κλπ χωρίς ούτε 1 ευρώ αμοιβή.
Επίσης να ξέρετε, (επειδή κάποιοι αρουραίοι κυβερνητικοί-Μνημονιακοί, για να συκοφαντήσουν τον αγώνα μας και να αποτρέψουν περισσότερο κόσμο να συμμετάσχει, διέδωσαν σε γνώση τους το αισχρό ψέμμα ότι εγώ δήθεν πλήρωσα τα τέλη), όπως και γραπτά και δημόσια έχω δηλώσει, για 5 συνεχόμενα χρόνια ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Οι χίλιοι διακόσιοι/ες Κερκυραίοι/ες που ανταποκρίθηκαν στο φετινό κάλεσμα, παρά τη τρομοκρατία και τους εκβιασμούς που άσκησαν οι Μνημονιακοί-Κυβερνητικοί, είναι τεράστιος αριθμός.
Χρειάζεται υπομονή. Με υπομονή ο δίκαιος αγώνας μας για τα Νησιά μας θα κερδηθεί.

ΠΗΓΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑ (1€) ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ !!!

This entry was posted in ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΧΑΡΑΤΣΙΑ. Bookmark the permalink.

8 Responses to Οι –κατά Καλούδη- οδηγίες για όσους δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας!

 1. Παράθεμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑ (1€) ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ !!! | Κ.Α.Π.Α.

 2. ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΔΗΓΕΣ ΣΤΟ ΜΑΙΛ ΜΟΥ zaxoskonst@hotmail.com ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2012 ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2013 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 26072013 ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2012 ΑΦΟΥ Ο ΑΚ ΑΡΡΟ 2 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ , ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΕΦ ΟΣΟ ΑΛΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΡΗΤΑ Η ΣΙΩΠΗΡΑ .ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΝΟΜΖΟΜΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΛΟΥΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ MAIL

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ λέει:

  ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ?

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η Xristiana Sophia λέει:

  Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί να θεωρείται κάποιος ένοχος αν δεν ακολουθήσει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, κάτι που φυσικά δεν αλλάζει το σωστό και δίκαιο που είναι πέραν των εκάστοτε νόμων των «ισχυρών».
  Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί ζητάτε την άδεια να πράξετε αυτό που σας λέει η καρδιά σας, απλά επειδή μένετε αλλού ή δεν έχετε υποταχθεί μέχρι τώρα. Υπάρχουν κι άλλοι που δεν έχουν πληρώσει ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ κανένα τέλος, κανένα άδικο χαράτσι, καμία λαίμαργη εφορία… δεν είστε μόνοι. Μην τους αφήνετε να μας απομονώνουν. Είμαστε πολλοί…
  Μας ζητάτε να στηρίξουμε ένα σύστημα δικαίου που βασίζεται στην αρχή, «είσαι ένοχος μέχρι αποδείξεως τουναντίον»; Μας ζητάτε να δικαιολογούμαστε συνεχώς ως ένοχοι για «παραβάσεις» που μόνο το φοβικό σύστημα «δικαιοσύνης» ορίζει ως τέτοιες.
  Αναθεωρεήστε τους νόμους σας. Αναθεωρήστε τις πολύπλοκες, ασφυκτικές τακτικές σας που εμποδίζουν τον άνθρωπο να ζήσει εστιαζόμενος στην ουσία. Αναθεωρήστε το σκοπό της ύπαρξής σας. Τολμήστε να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση αυτών που καταπιέζετε…
  Μετά τα ξαναλέμε… χωρίς χαρτιά και δικαιολογητικά. Αλλά κοιτώντας στα μάτια με ανοιχτή καρδιά!

  Μου αρέσει!

 5. Ο/Η Touloupis Michael λέει:

  kαλη χρονια Είμαι απο την Νάξο και θα ήθελα να μου στείλετε τα έντυπα για να καταθέσουμε το 1 ευρώ αλλα θα ήθελα να με ενημερώσετε αν εχουμε πάνω απο ένα όχημα θα κάνουμε ομαδική κατάθεση η κάθε όχημα ξεχωριστά .Ακομα θα ήθελα να μου πείτε αν μπορείτε σε εταιρεία με ενοικιαζόμενα οχήματα που ο χρόνος δραστηριότητας δεν ξεπερνά τους πέντε μήνες με την καινούργια νομοθεσία πρέπει να τα ασφαλιζουμε όλο το χρόνο πως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε δεδομένο ότι σε πολλα νησιά δεν λειτουργούν εφορίες ώστε να καταθέσουμε πινακίδες .Ευχαριστω info@naxos-bikes.com.

  Μου αρέσει!

 6. Ο/Η Βασιλική Ζαχαριά λέει:

  Διαφωνώ με το ότι αναφερόμαστε ως «όσοι δεν πλήρωσαν». Έχουμε πληρώσει 1 ευρώ έναντι! Όσοι δεν πλήρωσαν, δεν μπορούν να λάβουν τα μέτρα που αναφέρετε πιο κάτω…

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s