ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΜΗ   ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ

* * * * *

Στο Αγρίνιο σήμερα  στις 31 Ιανουαρίου του Δύο χιλιάδες δώδεκα (31.01.2012), οι υπογεγραμμένοι 1. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ TOY ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ, 2. ΔΙΠΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, 3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 4. ΚΑΣΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 5. ΜΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 6. ΤΗΓΑΝΙΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, 7. ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 8. ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 9. ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, 10. ΨΕΙΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αποφάσισαν να συστήσουν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 Αστικού Κώδικα.

Για το σκοπό αυτό συμφώνησαν τα εξής :

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της Ένωσης είναι «ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» (ΚΑΠΑ)

Άρθρο 2ο

Έδρα – Παραρτήματα

Η έδρα της ΚΑΠΑ είναι η πόλη του Αγρινίου, όπως αυτή ορίζεται στα όρια του νέου διευρυμένου Δήμου και ειδικότερα στην δημοτική οδό Καψάλη αριθμός 9. Για κάθε αλλαγή εγκατάστασης εντός των ορίων του ανωτέρου Δήμου ή ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων ή εντευκτηρίων εντός των ίδιων ως άνω ορίων δεν απαιτείται τροποποίηση του παρόντος και αυτή η μεταβολή μπορεί ελεύθερα να επισυμβαίνει με κοινή απόφαση των εταίρων.

Άρθρο 3ο

Σκοπός  – Αρχές  – Μέσα

Σκοποί της Ένωσης είναι:

1)     Η ενεργοποίηση των πολιτών για τα κοινά, την κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, την εθνική και κοινωνική αυτοδιάθεση, το αστικό και φυσικό περιβάλλον και τον δημόσιο χώρο.

2)     Η οργάνωση και η συμμετοχή σε κάθε είδους αντίδραση – αντίσταση στην βάρβαρη και εξευτελιστική επίθεση του παγκόσμιου κεφαλαίου κατά της ζωής, της ελευθερίας, της εργασίας, της ατομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας των πολιτών και των λαών του κόσμου καθώς και το συντονισμό για τη δημιουργία ενός προοδευτικού αντικαπιταλιστικού, πατριωτικού, παλλαϊκού μετώπου στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και της χώρας.

Βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της είναι:

1) Η αυτόνομη και ανεξάρτητη πολιτική και κοινωνική μας φυσιογνωμία

2) Η ισότητα μεταξύ των πολιτών, ανεξαρτήτως φυλετικών εθνικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών ή άλλων διαφορών.

3) Η προώθηση σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και του κοινωνικού συνόλου.

4) Η συλλογικότητα στην λήψη αποφάσεων με βάση την αρχή της άμεσης δημοκρατίας, η οποία συνιστά βασική κατευθυντήρια γραμμή σε επίπεδο φιλοσοφίας και πρακτικής.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Ένωση δραστηριοποιείται προς ποικίλες κατευθύνσεις και με κάθε ενδεδειγμένο και πρόσφορο μέσο.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

1) Συγκροτεί Ομάδες Πολιτών στην πόλη του Αγρινίου με στόχο τη διαρκή, επικοινωνία των πολιτών για την προώθηση δράσεων και λύσεων στα προβλήματα της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, της χώρας και του κόσμου  ενισχύοντας πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, τις οποίες στηρίζει με κάθε θεμιτό και νόμιμο τρόπο και μέσο.

2) Συγκροτεί ομάδες εργασίας κατά τομέα ενδιαφέροντος και ειδικότητας, όπως ομάδα εργασίας πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου, πολιτισμού, εκπαίδευσης, αθλητισμού, περιβάλλοντος, έργων με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, την οργάνωση συζητήσεων, εκδηλώσεων και διαλέξεων, που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη προώθηση και επίλυση των διαφόρων ζητημάτων του Δήμου και της χώρας.

3) Επιδιώκει μέσω των οργάνων της ή των συνεργατών της τον συντονισμό των προσπαθειών και των πρωτοβουλιών ομάδων πολιτών, και άλλων φορέων, προβάλλοντας τα αιτήματα τους με τρόπο συγκροτημένο και υπεύθυνο, και χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα Μέσα Ενημέρωσης.

4) Διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια κλπ, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε οποιοδήποτε χώρο επιλέξει η Εταιρεία ως κατάλληλο για τον σκοπό αυτό και συμμετέχουν μέλη της όπως και τρίτα πρόσωπα που προσκαλούνται τόσον από την Ελλάδα όσον και από το εξωτερικό με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων στο εξεταζόμενο αντικείμενο.

5) Εκδίδει έντυπα πάσης φύσεως τόσον με την μορφή της παραδοσιακής εγγράφου μορφής όσον και της ηλεκτρονικής, η παραγωγή ταινιών και η ίδρυση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών μέσων, η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και διαμόρφωση δικτύου επικοινωνίας και διαλόγου σε θέματα που αφορούν στους εταιρικούς σκοπούς.

6) Προσφεύγει ή παρίσταται σε οιαδήποτε νομοθετικά, διοικητικά ή δικαιοδοτικά όργανα (Δικαστήρια της διοικητικής, ποινικής ή πολιτικής δικαιοσύνης), ημεδαπά ή διεθνή, καθώς και σε επιστημονικούς συλλόγους, ακαδημαϊκά ιδρύματα και πάσης φύσεως κοινωνικούς φορείς, εφ΄ όσον προάγονται οι εταιρικοί στόχοι και αποτρέπεται η δημιουργία και διαμόρφωση πραγματικών ή νομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι αντίθετες προς τις αρχές και τις αξίες που υπηρετούν οι εταιρικοί σκοποί.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε χίλια ευρώ (1.000 ευρώ) και συνεισφέρεται υπό μορφή δωρεάς κατά ίση συμμετοχή από τους δέκα εταίρους.

Οι εταίροι δεν δικαιούνται να αναλάβουν την εισφορά τους σε περίπτωση αποχώρησης ή διάλυσης ή εκκαθάρισης της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

Πόροι- Περιουσία

Οι πόροι της εταιρείας θα είναι:

1) Ενισχύσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοτήματα, χορηγίες από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, καθώς και τακτικές ή έκτακτες ενισχύσεις και συνδρομές των εταίρων και των φίλων της εταιρείας.

2) Έσοδα από τη διάθεση εντύπων, βιβλίων και λοιπών εκδόσεων, εκδηλώσεων και γενικά δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στα πλαίσια του σκοπού και της δράσης της.

Οι πόροι της εταιρείας και τα κάθε είδους έσοδα  αποτελούν αποκλειστική περιουσία της εταιρείας που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προαγωγή της δράσης και του σκοπού της, αποκλειομένου του κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της διανομής αυτών στους εταίρους.

Άρθρο 7ο

Χαρακτήρας

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και διέπεται, σε ότι δεν αντιβαίνει τον μη κερδοσκοπικό της χαρακτήρα, από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 ΑΚ. Δεν επιτρέπεται οποιουδήποτε είδους διανομή κερδών στους εταίρους, τόσο κατά τη λειτουργία της όσο και κατά τη διάλυσή της. Το κεφάλαιο, η περιουσία και οι τυχόν άλλοι πόροι της εταιρείας διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν κατά τη διάλυση της εταιρείας θα διατίθενται ως δωρεά σε κινήσεις πολιτών και συλλογικότητες δράσης που θα υποδείξουν οι εταίροι με ομόφωνη απόφασή τους.

Σε κάθε περίπτωση η ίδια η εταιρεία αποτελεί μέσο επίτευξης των διακηρυγμένων της σκοπών και «όχημα» δράσης αμεσοδημοκρατικών ομάδων πολιτών που διεκδικούν λόγο και επιχειρούν πράξεις στο δημόσιο χώρο στα πλαίσια των πανανθρώπινων αξιών της ατομικής και κοινωνικής ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας . Υπό αυτήν την έννοια η εταιρεία αποτελεί απλά μια λειτουργική νομική μορφή για την πρόσφορη δράση, συντονισμό και έκφραση κάθε πολίτη που την πλαισιώνει στο πλαίσιο των ανωτέρω αρχών, χωρίς επί της ουσίας ουδεμία διάκριση μεταξύ μελών ή φίλων αυτής.

Άρθρο 8ο

Διοίκηση- Διαχείριση – Εκπροσώπηση

Τη Διοίκηση – Διαχείριση – Εκπροσώπηση της εταιρείας ασκούν όλοι οι εταίροι από κοινού. Στις σχέσεις προς τα έξω κάθε εταίρος μπορεί να ενεργεί και η εταιρεία να δεσμεύεται από κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που αφορά τους σκοπούς της εταιρείας εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 αυτών.

Οι διαχειριστές δύνανται να εκπροσωπούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του σκοπού της και να υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές και τις σχέσεις της με κάθε αρχή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεσμεύοντας με τον τρόπο αυτό την εταιρεία με την επιφύλαξη της πρώτης παραγράφου του παρόντος.

Επίσης δύνανται με τον ίδιο ως άνω τρόπο να την εκπροσωπούν και ενώπιον οιασδήποτε αρχής ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώπιον τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώπιον αλλοδαπών αρχών, όπως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των υπηρεσιών της, και άλλων διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων.

Οι διαχειριστές, με την επιφύλαξη προηγούμενης κατά τα ανωτέρω απόφασης των εταίρων, μπορούν να συμβάλλονται επ’ ονόματι της εταιρείας, να κάνουν εισπράξεις και πληρωμές, να υπογράφουν για λογαριασμό της τα έγγραφα με τα οποία γίνεται ανάληψη υποχρεώσεων και εφ’ όσον είναι μέσα στα πλαίσια των σκοπών της εταιρείας, να αποδέχονται χαριστικές δικαιοπραξίες (δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λ.π.).

Η Συνέλευση των εταίρων είτε μόνη είτε από κοινού με τους φίλους της εταιρείας και κάθε ενδιαφερόμενο συντάσσει ελεύθερα εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος μπορεί να ρυθμίζει όλα τα οργανωτικά ζητήματα και το συντονισμό κάθε είδους δράσης.  Γίνεται ρητή μνεία πως για ότι δεν προβλέπεται ρητά από το παρόν καταστατικό θα ισχύει η ρύθμιση του εσωτερικού κανονισμού. Ο εσωτερικός κανονισμός θα εγκρίνεται σε γενική συνέλευση όλων των εταίρων με πλήρη απαρτία και απαιτείται παμψηφία.

Άρθρο 9ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ’  εξαίρεση η πρώτη χρήση αρχίζει σήμερα και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012. Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσεται ισολογισμός ο οποίος υπογράφεται από τους εταίρους.

Άρθρο 10ο

Σφραγίδα – Σήμα

Το έμβλημά της ΚΑΠΑ απεικονίζει το γράμμα της ελληνικής γλώσσας Κ (κάπα), τυπογραφικής απόχρωσης C:68, Μ:15 Υ:29 Κ:0, που συμπεριλαμβάνεται εντός εισαγωγικών τυπογραφικής απόχρωσης C:0, Μ:30 Υ:96 Κ:0, στη βάση των οποίων υπάρχει χρωματική λωρίδα τυπογραφικής απόχρωσης C:0, Μ:30 Υ:96 Κ:0, η οποία εμπεριέχει την συντομογραφία ΚΑΠΑ γραμμένη με λευκά γράμματα.

Η σφραγίδα της εταιρείας αποτελείται από δύο ομόκεντρους κύκλους, στους οποίους αναγράφεται περιμετρικά η επωνυμία της Εταιρείας «Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών Αγρινίου» και στο κέντρο περιέχει το παραπάνω έμβλημα της εταιρείας σε χρώμα ασπρόμαυρο

Άρθρο 11ο

Φίλοι

Προβλέπεται ο θεσμός του φίλου της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να είναι κάθε  πρόσωπο που συμφωνεί και επιδιώκει εν όλω ή εν μέρει τον σκοπό της εταιρείας, αποδέχεται και αυτό την ιδιότητά του αυτή και επιθυμεί την κάθε είδους υλική ή ηθική συμπαράσταση, υποστήριξη και συμμετοχή στο σκοπό και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Οι Φίλοι της εταιρείας μπορούν να εγγράφονται ως τέτοιοι, εφόσον επιδείξουν ενδιαφέρον και επιθυμία εγγραφής, συμφωνούν με την πραγματοποίηση των εταιρικών σκοπών και καταβάλουν την συνδρομή εγγραφής τους και την μηνιαία τους εισφορά, η οποία τυχόν ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό.

Οι φίλοι της Ένωσης συμμετέχουν στην Ανοιχτή Συνέλευση Δράσης και σε όλα τα όργανα της Κίνησης που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 12ο

Αστική ευθύνη – Περιορισμοί

Η εταιρεία ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ευθύνεται μόνη αυτή με το κεφάλαιό και την περιουσία της για τις δημιουργούμενες  υποχρεώσεις από τη λειτουργία της.

Οι εταίροι δεν ευθύνονται για χρέη ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τρίτους πέραν της κατά το άρθρο 5 εισφοράς τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Η εταιρική περιουσία δεν είναι υπέγγυα για την ικανοποίηση των προσωπικών δανειστών των εταίρων ούτε η προσωπική περιουσία των εταίρων είναι υπέγγυα για την ικανοποίηση των εταιρικών δανειστών.

Άρθρο 13ο

Νέοι εταίροι

Στην εταιρεία μπορεί να γίνουν δεκτοί νέοι εταίροι με ομόφωνη απόφαση των εταίρων που καθορίζει και τους όρους συμμετοχής τους και ιδίως την εισφορά τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 14ο

Αποχώρηση – Αποβολή εταίρου

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει για σπουδαίο λόγο και για λογαριασμό του και μόνο την εταιρική σύμβαση και να αποχωρήσει από την εταιρεία η οποία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων. Η αποχώρηση σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς που κατέβαλε ή αναλογίας της εταιρικής περιουσίας.

Σε εξαιρετική περίπτωση και για σπουδαίο λόγο, με ομόφωνη ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των υπολοίπων εταίρων, μπορεί να αποβληθεί εταίρος και να καταγγελθεί η εταιρική σύμβαση ως προς αυτόν, εάν διαπιστωμένα παραβλάπτονται τα ευρύτερα συμφέροντα της εταιρείας στα πλαίσια του σκοπού και της λειτουργίας της, με πράξεις ή παραλείψεις που βλάπτουν ή μπορεί να βλάψουν την εταιρεία  υλικά  ή ηθικά και ευθέως αντίκεινται στο πνεύμα του σκοπού της.

Άρθρο 15ο

Λύση – Εκκαθάριση

Η εταιρεία λύεται :

Με ομόφωνη απόφαση όλων των εταίρων.

Η εταιρεία δεν λύεται σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, πτώχευσης ή αποχώρησης ενός εταίρου.

Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο ακολουθεί αυτοδίκαια και εκκαθάρισή της.

Εκκαθαριστές διορίζονται όλοι οι εταίροι από κοινού. Σε περίπτωση διαφωνίας τους αποφασίζει το Πρωτοδικείο Αγρινίου . Οι εκκαθαριστές ενεργούν από κοινού και υποχρεούνται να προβούν στην εξόφληση των πάσης φύσεως χρεών και υποχρεώσεων της εταιρείας αφού προβούν στην ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 16ο

Λήψη αποφάσεων – Τήρηση βιβλίων και πρακτικών

Η βούληση κάθε εταίρου μαζί με τη βούληση των λοιπών εταίρων αποτελεί τη βούληση της εταιρείας, δηλαδή κάθε εταίρος έχει δικαίωμα ψήφου για τις εταιρικές υποθέσεις και ιδίως για τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης του σκοπού της εταιρείας. Στο εσωτερικό της εταιρείας απαιτείται η λήψη αποφάσεων κατά  πλειοψηφία των 2/3 των εν απαρτία παρόντων εταίρων, με την επιφύλαξη των διατάξεων ομόφωνης απόφασης, εξωτερικά δε η βούληση αυτή αποδεικνύεται νόμιμα προσηκόντως με σχετικό πρακτικό ή εξουσιοδότηση, τα οποία φέρουν τις υπογραφές των εν απαρτία παρόντων εταίρων.

Οι τροποποιήσεις του παρόντος, η είσοδος, η αποχώρηση και η αποβολή εταίρων προβάλλονται στον έγγραφο τύπο και για το σκοπό αυτό τηρούνται, εκτός των κατά νόμο φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και βιβλίο πρακτικών της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 17ο

Κάθε τροποποίηση του καταστατικού για να είναι έγκυρη πρέπει να υπογράφεται από όλους τους εταίρους της εταιρείας και να καταχωρείται στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Αγρινίου. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν καταστατικό το οποίο, αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε σε Δέκα (10) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν από ένα οι εταίροι.

Από τη στιγμή που το πρωτότυπο δημοσιευθεί νόμιμα θα αρχίσει να λειτουργεί η εταιρεία.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ,

2. ΔΙΠΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

4. ΚΑΣΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

5. ΜΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

6. ΤΗΓΑΝΙΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

7. ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

8. ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΤΖΙΝΑ

9. ΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

10. ΨΕΙΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

http://wp.me/P1QIo0-1tn


Καταστατικό της κίνησης (15-2-2012)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  2. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. ΒΝΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

(25-1-2013)

 

__________________________

http://wp.me/P1QIo0-1tn

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s